มูลนิธิฯ

ผมเกิดในจังหวัดกรุงเทพฯ
อายุ 57 คู่สมรสชื่อ นางสาวยุวลักษณ์ ขนิธนาม
สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตำแหน่ง

1 ผู้ประนีประนอมของพังงาศาลจังหวัด
2 ผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค 8
3 ประธานคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมสาธารณะ เพื่อการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดพังงา
4 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดพังงา
5 คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในจังหวัดพังงา
6 คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดพังงา
7 รางวัลคุณงามความดี ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพั งงา
8 คณะกรรมการเลือกสรรครู และลดความไม่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษา, จังหวัดพังงา
9 นักข่าวอาวุโส หนังสือพิมเสียงไต้พ์รายวัน งานดูแลในจังหวัดพังงา

นายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์
ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา)