#Email

ผมได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิฯ สำหรับปี 2554 และ 2556 ในนามของคณะกรรมการของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา) ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณถึงผู้บริจาค และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ในความคาดหวังให้ลูกหลานของเราเติบโตเป็นคนดีของ สังคม

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต เปรียบเสมือนดั่งครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการของเราได้ตระหนักอยู่เสมอว่า คุณภูดิท และคุณรษณา มณีจักร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารได้ความทุ่มเท ให้ความรับผิดชอบ ด้วยตัวผมเอง และคณะกรรมการทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจและเคารพ ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำให้เด็กๆของพวกเขา

แต่ในอนาคตข้างหน้า อีกปัจจัยหลักของเราคือ ความยั่งยืน และมั่นคง ที่จะสามารถทำให้มูลนิธิฯดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กยากไร้ ให้มีอนาคตที่ดี มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ยังคงต้องการความช่วยเหลือ และการสนับสนุนของคุณ

ผมและคณะกรรมการ ตระหนักอยู่เสมอว่า การสนับสนุนของทุกท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ และความสำคัญอันดับแรกของเรา เพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเด็กๆให้เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัย มันคง และยั่งยืนต่อไป อย่างเต็มภาคภูมิ


ด้วยความนับถือ
นายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์

นายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

เอกสารจดทะเบียนก่อตั้ง
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

คณะกรรมการ
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 2 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ