#Email

ผมได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิฯ สำหรับปี 2554 และ 2556 ในนามของคณะกรรมการของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา) ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณถึงผู้บริจาค และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ในความคาดหวังให้ลูกหลานของเราเติบโตเป็นคนดีของสังคม

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต เปรียบเสมือนดั่งครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการของเราได้ตระหนักอยู่เสมอว่า คุณภูดิท และคุณรษณา มณีจักร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารได้ความทุ่มเท ให้ความรับผิดชอบ ด้วยตัวผมเอง และคณะกรรมการทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจและเคารพ ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำให้เด็กๆของพวกเขา

แต่ในอนาคตข้างหน้า อีกปัจจัยหลักของเราคือ ความยั่งยืน และมั่นคง ที่จะสามารถทำให้มูลนิธิฯดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กยากไร้ ให้มีอนาคตที่ดี มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ยังคงต้องการความช่วยเหลือ และการสนับสนุนของคุณ

ผมและคณะกรรมการ ตระหนักอยู่เสมอว่า การสนับสนุนของทุกท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ และความสำคัญอันดับแรกของเรา เพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเด็กๆให้เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัย มันคง และยั่งยืนต่อไป อย่างเต็มภาคภูมิ


ด้วยความนับถือ
นายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์

นายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

เอกสารจดทะเบียนก่อตั้ง
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

คณะกรรมการ
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 2 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
Foundation มูลนิธิฯ Unsere Stiftung